sales_worldchemical@hotmail.com     053-204446-7 , Fax 053-204465
0
Cart:
  Follow us: TH : EN
   Home >> การลดความเสี่ยง
การลดความเสี่ยง/อันตรายจากสารเคมี

       วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้
       1.  กำจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากที่ทำงาน  ได้แก่  ไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงงาน
       2.  ใช้กระบวนการ อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทนที่สารเคมีอันตราย
       3.  จัดให้มีพื้นที่สำหรับสารเคมีโดยเฉพาะ  แยกออกจากคนงานโดยจัดพื้นที่เป็นระบบปิดสำหรับสารเคมี  ย้ายคนงานหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ออก
       4.  ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม  เช่น  การระบายก๊าซเป็นต้น
       5.  ใช้มาตรการทางด้านบริหารจัดการ  เช่น  จำกัดเวลาทำงานของคนงานในบริเวณใกล้แหล่งที่มีอันตราย
       6.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  เช่น  แว่นตากันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ
        การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  ควรนำมาใช้ในกรณีที่ได้นำวิธีการที่ 1 – 5 มาใช้แล้วแต่ยังคงมีความเสี่ยงต่ออันตรายสารเคมีอยู่  ไม่ใช่วิธีการที่นำมาใช้เป็นลำดับแรก

SERVICE

ข้อแนะนำ / ข้อร้องเรียน

เอกสาร COA

เอกสาร Msds

Contact Us

เชียงใหม่ : 0-5320-4446-7

เชียงราย : 0-5374-2860-2

ลำปาง : 0-5435-2861

พิษณุโลก : 0-5530-3641

ลำพูน : 053-525171-2

บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 261/4-5 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053-204446-7 แฟกซ์ 053-204465

© Copyright 2017 www.worldchemical.co.th

All rights reserved.